Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

Kontakty

Radek Balaš - chytrestoly.cz
Hlavní 1377 Frýdlant n.O
739 11
tel: +420 777 158 532
info(a)chytrestoly.cz
Provozovna: Hlavní 69
V areálu Strojferr Frýdlant n.O

AKCE sklad

 

 

Jsme tam, kde jste vy

youtube
facebook
google+

Reference » Nabídka spolupráce
Nabídka spolupráce

 

Nabízíme možnost spolupráce při zprostředkování prodeje našich produktů nebo při zprostředkování zakázek - výroby nábytku na míru a dalších výrobků a služeb ze sortimentu naší firmy.

 

Níže je kompletní zprostředkovatelská smlouva, kterou sepisujeme s každým zájemcem o spolupráci při zprostředkování našich produktů a služeb. Zaškolení probíhá individuálně.

 

V případě zájmu prosím napište na email info@chytrestoly.cz vaše kontaktní údaje a na vaši adresu vám zašleme prospekty a smlouvy.

 

 

 

 

Náhled na smlouvu a podmínky spolupráce:

 

 

 

SMLOUVA  o zprostředkování

podle § 642 a násl. obchodního zákoníku

 

I.

Smluvní strany

 

 1. Zprostředkovatel:   ………………………………………………………………………………………………
 2. Zájemce:     Radek Balaš  chytrestoly.cz      Hlavní 1377     Frýdlant n.O    739 11          tel: +420777158532

 

II.

Předmět smlouvy

 1. Zprostředkovatel se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít smlouvu s  třetí osobou.
 2. Zájemce se zavazuje předávat zprostředkovateli informace potřebné k zajištění činnosti zprostředkovatele podle článku II.1 této smlouvy o zprostředkování.
 3. Zájemce zašle zdarma zprostředkovateli tzv. kompletní balíček, který obsahuje: 2 ks prospektů s nabídkou produktů, dále 2ks všeobecné informace o sortimentu firmy chytrestoly.cz (manuál k zaškolení o produktech) a taky tuto smlouvu o zprostředkování ve dvou vyhotoveních. Tento kompletní balíček je základem pro zprostředkovatelskou činnost zprostředkovatele, doplňkové informace může také nalézt na internetové prezentaci www.chytrestoly.cz.
 4. Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovatelské smlouvy podle čl .II. odst.1 této smlouvy.
 5. Zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření smlouvy  podle čl. II .odst. 1 této smlouvy.
 6. Zprostředkovateli vzniká nárok na zaplacení provize podle čl. III. 1 teprve uzavřením smlouvy a zaplacení zálohy třetí osoby se zájemcem popř. zaplacením celkové částky třetí osoby přes platební bránu e-shopu www.chytrestoly.cz

 

III.

Cena plnění

 1. Zájemce se touto smlouvou zavazuje vyplatit zprostředkovateli provizi za každou dohodnutou a zrealizovanou zakázku a to v celkové procentuální výši 3-10% v závislosti na objemu zakázky, sortimentu objednávky a na počtu zprostředkovaných zakázek. Výši provize vždy řešíme k oboustranné spokojenosti a po vzájemné dohodě konkrétního případu zakázky.
 2. Zprostředkovatel je povinen informovat zájemce o třetí osobě, aby bylo zřejmé, že kontakt byl skutečně navázán přes zprostředkovatele.
 3. Provize podle předchozích odstavců je splatná do 14 dnů od vzniku nároku na ni a bude poukázána na účet zprostředkovatele anebo poštovní poukázkou na adresu zprostředkovatele.

 

IV.

Další práva a povinnosti zprostředkovatele

1. Zprostředkovatel se zavazuje provádět činnost podle čl. I. s odbornou péčí, hájit zájmy zájemce a řídit se jeho pokyny a doporučeními.

2. Bez souhlasu zájemce zprostředkovatel nesmí sdělit údaje a informace získané v souvislosti se zprostředkovatelskou činností podle čl. I. této smlouvy třetím osobám nebo je využít pro sebe či jiné osoby ke škodě zájemce. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

3. Zprostředkovatel neručí za splnění závazku třetí osoby, s nímž nájemce uzavřel smlouvu podle čl. I. této smlouvy. Nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s třetí osobou, jestliže ví nebo musí vědět, že je důvodná pochybnost, že třetí osoba nebude plnit závazky ze zprostředkovatelské smlouvy uzavřené se zájemcem řádně a včas.

4. Jestliže o to zájemce písemně požádá, je zprostředkovatel povinen mu sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti třetí osoby.

5. Zprostředkovateli nenáleží právo na úhradu nákladů spojených s vyvíjením zprostředkovatelské činnosti podle čl. II. této smlouvy.

 

V.

Čas plnění a ostatní ujednání

 

 1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou neurčitou po dobu vykonávání zprostředkovatelské činnosti zprostředkovatele s výpovědní lhůtou 1 měsíc a to za nezměněných smluvních podmínek obsažených v této smlouvě.
 2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 642 a násl. obchodního zákoníku.
 3. Smluvní strany této smlouvy se zavazují případné spory řešit přednostně vzájemnou dohodou a mimosoudně. Nedojde-li k dohodě, je k rozhodnutí sporu určen příslušný Krajský soud.
 4. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právem, kterým se řídí tato smlouva a právem rozhodným pro právní vztahy založené touto smlouvou, je právo dle českých zákonů.
 5. Tato smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jednu zašle zprostředkovatel  zájemci poštou spolu se svým podpisem na adresu uvedenou výše.
 6. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

 

 

VI.

Podpisy smluvních stran

 

 

Ve  ………………………… dne  ……… 2016

 

 

 

 

 

……………………………………                                                                                ……………………………

zprostředkovatel                                                                                                        zájemce